GraphDB

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 16:24 By: valentina.janev

U ovoj lekciji biće opisani principi funkcionisanja semantičkog veba. Definisaće se značenja ontologija, taksonomija I ostalih izraza koji se često koriste. Praktična upotreba ovih tehnologija biće pokazana korišćenjem alata GraphDB kompanije Ontotext. Kroz primate u alatu GraphDB biće objašnjeno kako se pišu upiti za pretraživanje informacija u bazama podataka korišćenjem jezika SPARQL. Grafovi znanja I povezani podaci biće objašnjeni korišćenjem ovog alata.

Apache Hadoop

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 15:05 By: valentina.janev

Ova lekcija opisuje softversko okruženje za obradu velikih količina podataka Apache Hadoop, njegove komponente koji upotpunjavaju i proširuju mogućnosti Hadoop-a, kao i njegovo korištenje u praksi. Da bismo u potpunosti razumeli prednosti Hadoop-a, potrebno je sagledati najpre razliku između paralelnog i distribuiranog računanja, načine čuvanja (HDFS arhitekturu), upravljanje resursima i procesiranja podataka, princip horizontalne skalabilnosti, itd.

Subscribe to Foundations (in Serbian)